Search form

Lukɨ 20:1

Ta kɨ dəjɨ dɔ tɔgɨ tɨ kɨ Jəju aw-n

(Mt 21.23-27; Mk 11.27-33)

1NDɔ kare, Jəju ɨsɨ ndo dɨje nḛ me kəy tɨ lə Luwə, ɨlə-n mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ nɨngə, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je, kɨ ngatɔgɨ je, tḛḛi no̰o̰ rəi.