Search form

Lukɨ 20:17

17Nə Jəju go̰-de ba nɨngə əl-de ə nə: «Ta kɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə

“MBal kɨ njé ra kəy je mbati-e,

E ə təl mbal kɨ e tɔgɨ kəy ,” kɨn me nə ri ə?