Search form

Lukɨ 20:9

Kujɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ njé ra kɨlə ndɔr ndu, kɨ njé me majal

(Mt 21.33-46; Mk 12.1-12)

9Go tɨ, Jəju ɨlə rɔne əl ta Jɨpɨ je me kujɨ ta tɨ ə nə: «Dɨngəm kare ndɔr nju, nɨngə dɔi ta naa tɨ kɨ dɨje kɨ njé ra kɨlə nju, kadɨ tə rai kɨle adi-e, ə kagɨ loe tɨ ɓa, a ka̰yḭ-naa nḛe, nɨngə e wa ɔtɨ aw mba kɨ goe ngal.