Search form

Lukɨ 21:11

11Dɔnangɨ a yəkɨ, yəkɨ kɨ ətɨ ɓəl, taa kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ, mo̰y je kɨ njé tɔ ko dɨje a osi je, ɓo a o̰ je. Nɨngə nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ngay a ḭḭ kɨ dɔra̰ tɨ rəi kɨ nḛ kɔjɨ je to ɓəl.»