Search form

Lukɨ 21:12

Dɔ kagɨ lo kɨndə kəm ndoo

12Nə kəte no̰ nḛ je tɨ kɨn pɨtɨ, dɨje a ɨndəi jide dɔsi tɨ, a adi səsi ko̰. A awi səsi lo kaw-naa je tɨ, a ɓuki səsi dangay tɨ, a awi səsi no̰ ngar je tɨ kɨ boy, kɨ no̰ njé ko̰ɓe je tɨ kɨ mbata ləm.