Search form

Lukɨ 21:23

23NDɔe tɨ kɨn, kəm-to-ndoo kɨ ga̰e goto a e lə dəne je kɨ njé səm, kɨ njé kadɨ mba ngan je. Tadɔ kəm-to-ndoo kɨ ngay a ra dɨje, taa wongɨ lə Luwə a re dɔde tɨ kɨ me ɓee tɨ kɨn tɔ.