Search form

Lukɨ 21:36

36Nɨngə kadɨ ɨtoi ɓi al, əli ta kɨ Luwə kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ kadɨ tə ɨngəi tɔgɨ ɨdumi dɔ nḛ je pətɨ kɨ a rai nḛ kɨn, ə kadɨ ɨtḛḛi ai taa ta kəm NGon dəw tɨ.»