Search form

Lukɨ 21:5

Jəju əl ta lə kəy kaw-naa kɨ a tujɨ

(Mt 24.1-2; Mk 13.1-2)

5Go tɨ, dɨje madɨ ɨsɨ əli ta dɔ kəy tɨ lə Luwə, əli əi nə: mbal je kɨ ndole kɨ rai, kɨ nḛ je kɨ dɨje adi Luwə kɨn ra adɨ kəy kɨn ətɨ ɓəl kɨ dum bɨtɨ. Nə Jəju əl-de ə nə: