Search form

Lukɨ 21:8

8Ə Jəju əl-de ə nə: «Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, ɨyə̰i ta rəbɨ adi dəw ədɨ səsi al. Tadɔ dɨje ngay a rəi kɨ tɔm əi nə: “Mi ə mi Kɨrɨsɨ”, taa a əli tɔ əi nə: “Dɔ kagɨ re ngata”, nə majɨ kadɨ uni gode al.