Search form

Lukɨ 22:20

20Go nḛ kuso tɨ, Jəju un kɔpɨ kasɨ kandɨ ndu, ra təkɨ ra-n kəte ka kɨn be ɓəy, nɨngə əl-de ə nə: «Kɔpɨ kɨn e kun mɨndɨ kɨ sɨgɨ me məsɨm tɨ kɨ a a̰y mbata ləsi .