Search form

Lukɨ 22:31

Jəju əl təkɨ Pɨyər a najɨ ta gər-ne

(Mt 26.31-35; Mk 14.27-31; Ja̰ 13.37-38)

31Jəju əl Sɨmo̰ ə nə: «Sɨmo̰, Sɨmo̰, Su dəjɨ ta rəbɨ kadɨ n-sɨyə səsi təkɨ dəw a sɨyə-n ko me kee tɨ be.