Search form

Lukɨ 22:39

Jəju əl ta kɨ Luwə dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ

(Mt 26.36-41; Mk 14.32-38)

39Go tɨ Jəju tḛḛ, nɨngə təkɨ ɨsɨ ra-n kəte kəte, un ta rəbɨ ɨsɨ aw kɨ dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ. NJé ndo je lie uni goe.