Search form

Lukɨ 22:54

Pɨyər najɨ ta gər Jəju

(Mt 26.57—27.1; Mk 14.53—15.1; Ja̰ 18.13-27)

54Lo kɨn tɨ, uwəi Jəju, awi sie, uri sie kəy lə kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je. Pɨyər adɨ nda̰e ngal ndə̰y, nɨngə un gode ɨsɨ aw səde.