Search form

Lukɨ 23

Jəju a no̰ ngar Pɨlatɨ tɨ

(Mt 27.2,11-14; Mk 15.1-5; Ja̰ 18.28-38)

1Go tɨ, ḭḭ taai pətɨ awi kɨ Jəju no̰ Pɨlatɨ tɨ. 2Nɨngə lo kɨn tɨ, ɨləi rɔde ɨsɨ ɨndəi ta dɔ Jəju tɨ əi nə: «Dɨngəm kam j-ɨnge ɨsɨ sulə dɨje kadɨ ɓukɨ-de wale. Əl-de kadɨ ugəi la-mbə nje ko̰ kɨ bo Səjar al. Taa a dɔ tɨ no̰o̰ əl ɓəy təkɨ n-e Kɨrɨsɨ, n-e ngar.» 3Ə Pɨlatɨ dəjɨ Jəju ə nə: «Ḭ ngar lə Jɨpɨ je a?» Ɓa Jəju ɨle tɨ ə nə: «E ta kɨ tḛḛ tai tɨ.» 4Lo kɨn tɨ, Pɨlatɨ əl kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ kosɨ je ə nə: «M-ɨngə nḛ madɨ kɨ asɨ kadɨ m-gangɨ-n ta dɔ dɨngəm tɨ kɨn al.» 5Nə uwəi tade nga̰ əi nə: «E nje sulə dɨje kɨ nḛ ndo ləne kadɨ ta̰i rɔ. Ulə ngɨre Galile tɨ, un-n dɔnangɨ kɨ Jude ba pətɨ, bɨtɨ ə rɔjetɨ ne kɨn.»

Jəju a no̰ Erodɨ tɨ

6Lokɨ Pɨlatɨ oo ta kɨn nɨngə dəjɨ ə nə se dɨngəm kɨn e dəw kɨ Galile tɨ wa? 7Ə lokɨ oo kadɨ Jəju ḭ gɨn ɓeko̰ tɨ lə Erodɨ nɨngə, ulə sie adɨ Erodɨ kɨ dɔ kagɨ loe tɨ kɨn e Jorijaləm tɨ no̰o̰ tɔ. 8Lokɨ Erodɨ oo Jəju ɓa, rɔe nəl-e ngay tadɔ mari nu ba ə ɨsɨ sangɨ kadɨ n-oo Jəju ojɨ-n dɔ ta lie kɨ dɨje ɨsɨ əli. Erodɨ ɨndə mene tɨ kadɨ Jəju a ra nḛ kɔjɨ je kadɨ n-oo. 9Ə dəje ta je ngay, nə Jəju ɨle tɨ al. 10Kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je əi no̰o̰, ɨsɨ səki dɔ Jəju kɨ tɔgɨde. 11Erodɨ əi kɨ asɨgar je ləne kɨdi Jəju, mbəi sie, ɓa ɨləi kɨbɨ kɨ ndole rɔe tɨ, ə təli uləi sie adɨ Pɨlatɨ gogɨ. 12NDɔe tɨ no̰o̰, Erodɨ əi kɨ Pɨlatɨ kɨ kəte əi njé ba̰ je lə naa, təli madɨnaa je.

Gangi ta koy dɔ Jəju tɨ

(Mt 27.11-26; Mk 15.1-15; Ja̰ 18.39—19.16)

13Pɨlatɨ ɓar kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ njé kun dɔ kosɨ je, 14əl-de ə nə: «Ɨrəi kɨ dɨngəm kɨn adi mi əi nə e nje sulə dɨje ɓukɨ-de wale, nə me ta tɨ kɨ m-dəje no̰si tɨ ne kɨn, m-ɨngə nḛ kɨ majal kɨ ɨsəki-e-n, kɨ asɨ kadɨ m-gangɨ-n ta dɔe tɨ al. 15Erodɨ ka ɨngə nḛ madɨ al tɔ, tadɔ təl ɨlə sie rɔjetɨ gogɨ. Nḛ kɨ asɨ kadɨ dəw tɔl-e-n goto. 16Be ə, m-a m-adɨ ɨndəi-e par ə m-a m-ɨyḛ taa.» [ 17Pɨlatɨ əl be mbata dɔ ɓal je pətɨ, lo ra nay pakɨ tɨ, sɔbɨ kadɨ Pɨlatɨ ɔr dəw kare dangay tɨ adɨ-de.]

18Nə dɨje pətɨ uni ndude kɨ taa əli əi nə: «Ɨtɔl-e kɔ ə ɔr Barabasɨ adɨ-je.» 19Barabasɨ e dəw kɨ uwəi-e dangay tɨ mbata e dan dɨje tɨ kɨ wongɨ ra-de dɔ njé ko̰ɓe je tɨ me ɓe tɨ nɨm, tɔli dəw nɨm.

20Nɨngə təkɨ Pɨlatɨ ndɨgɨ-n kadɨ n-ɨyə̰ Jəju taa, təl dəjɨ-de ta dɔ tɨ ɓəy. 21Nə əi je əli ta kɨ ndu kɨ nga̰ ngay əi nə: «Ɨɓe kagɨ-dəsɨ tɨ, ɨɓe kagɨ-dəsɨ tɨ.»

22Pɨlatɨ re səde dɔ tɨ ɓəy kɨ ko̰ mɨtə ə nə: «E ri kɨ majal ə dɨngəm kɨn ra ə? nḛ kɨ asɨ kadɨ dəw tɔl-e-n goto, adɨ m-a m-adɨ ɨndəi-e par ə m-a m-ɨyḛ taa.» 23Nə əi je ai dɔ ndude tɨ, uni ndude kɨ taa, əli ta kɨ tɔgɨde ngay ɨtə kɨ kəte kadɨ ɓe kagɨ-dəsɨ tɨ tə ɓə wa. 24Be ə, Pɨlatɨ un ndune kadɨ n-ra nḛ kɨ kosɨ je ndɨgi. 25Adɨ ɔr Barabasɨ kɨ ndɨgi kadɨ ɔr-e adɨ-de. Barabasɨ e dəw kɨ uwəi-e dangay tɨ mbata e dan dɨje tɨ kɨ rai wongɨ dɔ njé ko̰ɓe je tɨ nɨm, taa tɔli dəw nɨm. NGa nɨngə ndɨgɨ kadɨ tə Jəju taa n-ule ji asɨgar je tɨ kadɨ rai sie nḛ kɨ go ndɨgɨ tɨ ləde əi kosɨ je.

Awi kɨ Jəju kɨ lo ɓe kagɨ-dəsɨ tɨ

(Mt 27.32; Mk 15.21)

26Lokɨ asɨgar je ɨsɨ awi kɨ Jəju nɨngə, ɨngəi Sɨmo̰, dəw kɨ Sɨrən tɨ, kɨ ḭ wale, ɓa ɨndəi kagɨ-dəsɨ lə Jəju dɔe tɨ, adɨ otɨ goe tɨ. 27Kosɨ dɨje ngay uni go Jəju. Dəne je ɨndəi kadɨde no̰i, ndɨngəi rɔde mbata lie. 28Be ə, Jəju yətɨ kəmne kɨ dɔde tɨ, əl-de ə nə: «Dəne je kɨ Jorijaləm, ɨno̰i mi al, nə kadɨ ɨno̰i rɔsi səi je wa, ə ɨno̰i ngansi je. 29MBata ndɔ a re no̰o̰ kadɨ dɨje a əli əi nə: “Majɨ-kur ə dɔ kujɨ dəne je tɨ, e dɔ njé je tɨ kɨ oji ngon ndɔ kare al, kɨ uləi mba ta ngon tɨ al.” 30Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, dɨje a əli mbal je əi nə: “Osi dɔje tɨ!” ə a əli dii je əi nə: “Ɨɓɔyɔi-je+ !” 31Kɨn ə dəw ra kagɨ mbəl be nɨngə, kagɨ kɨ tutɨ taa ya̰e a to ban ə?»

32Lo kɨn tɨ, rəi kɨ baw kaya je kɨ njé tɔl nḛ joo kadɨ tɔli-de naa tɨ kɨ Jəju.

Dɨje ɓəi Jəju kagɨ-dəsɨ tɨ

(Mt 27.33-44; Mk 15.22-32; Ja̰ 19.17-24)

33Lokɨ rəi tḛḛi lo tɨ kɨ ɓari-e «Ka dɔ dəw» ɓa, asɨgar je ɓəi Jəju kagɨ-dəsɨ tɨ, loe tɨ no̰o̰, taa ɓəi baw kaya je kɨ joo ka kɨn naa tɨ kɨ Jəju dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ tɔ. Ɓəi kɨ kare dɔ ji ko̰e tɨ, ə ɓəi kɨ nungɨ dɔ ji gəle tɨ tɔ. 34Nɨngə Jəju əl ə nə: «Bai, adɨ mei sɔl dɔde tɨ, tadɔ gəri nḛ kɨ a rai kam al.» No̰o̰ be, asɨgar je tɨgəi kɨr (mbare) dɔ kɨbɨ tɨ lie, ləbi-naa. 35Kosɨ dɨje ai no̰o̰ a go̰i-de, nɨngə njé kun dɔ Jɨpɨ je ɨbəi Jəju kogii əi nə: «Ajɨ dɨje kɨ rangɨ, ən ə, kadɨ ajɨ rɔne e wa adɨ j-o tɔ, təkɨ re e Kɨrɨsɨ lə Luwə kɨ Luwə mbəte+36Asɨgar je ka kɨn agi kɨ rɔ Jəju tɨ, mbəi sie, ɓa adi-e kasɨ kɨ masɨ kade a̰y+ . 37Nɨngə əli-e əi nə: «Re ḭ ngar lə Jɨpɨ je ə, ajɨ rɔi ḭ wa adɨ j-o.» 38Ɓa ndangi nḛ madɨ ɓəy tɔ me batɨ, ɨndəi taa dɔ Jəju tɨ əi nə: «Dəw kam e ngar lə Jɨpɨ je.»

39Nɨngə baw kaya kare kɨ ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ tajɨ Jəju ə nə: «Ḭ al ə ə nə ḭ Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte a? Ajɨ rɔi ḭ wa, ə ajɨ-je səi.» 40Nə e kɨ nungɨ kɔl kɨ madɨne ə nə: «Ḭ kɨ ta kɨ gangɨ kɨ kare wa kɨn ɨsɨ dɔi tɨ tɔ kɨn, ɨɓəl Luwə al a? 41Kɨ ɔjɨ dɔje, e go tɨ, tadɔ e nḛ kɨ je wa jɨ dɨbɨ ə jɨ tətɨ kande, nə e, nḛ madɨ kare kɨ majal kɨ ra goto.» 42Ɓa e kɨ nje kɔl kɨ madɨne ka kɨn təl əl Jəju ə nə: «Jəju, ndɔ kɨ a re tə ngar ə, adɨ mei ole dɔm tɨ.» 43Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əli, ɓone wa kɨn a ḭ səm naa tɨ me ɓe rɔnəl tɨ.»

Koy Jəju

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Ja̰ 19.28-30)

44Kɨ kadɨ kɨ kaw kɨ jam dɔ ɓe tɨ be, ə lo ndul dɔnangɨ tɨ bɨtɨ kadɨ kɨ mɨtə kɨ lo sɔlɔ. 45Kadɨ ur dana, dəw oo-e al. NGa nɨngə, kɨbɨ kɨ gangi lo kɨ me kəy tɨ lə Luwə gangɨ dana lə naa je joo+ . 46Ɓa Jəju un ndune kɨ taa ə nə: «Bai, m-ɨyə̰ ndɨlm me jii tɨ.» Nɨngə go ta tɨ kɨn ɓa Jəju kə̰ə̰e tḛḛ. 47Lokɨ kɨ bo lə asɨgar je oo nḛ je kɨ rai nḛ kɨn be ɓa, ulə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ ə əl ə nə: «E kɨ rɔjetɨ, dəw kɨn e dəw kɨ dana.» 48Kosɨ dɨje kɨ əi lo ne tɨ kɨn, lokɨ oi nḛ kɨ ra kɨn ɓa, təli ɓe je kɨ kadɨde kɨ kɨndə, ndɨngəi rɔde. 49Dɨje pətɨ kɨ gəri Jəju, kɨ dəne je kɨ ḭ sie Galile tɨ, ai sa̰y ɨndəi kəmde a oi nḛ je kɨ ɨsɨ rai nḛ.

Kɨlə Jəju ɓe nɨn tɨ

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Ja̰ 19.38-42)

50Lo kɨn tɨ no̰o̰ be ə, dɨngəm kare kɨ tɔe nə Jɨsəpɨ ḭ no̰o̰ re. Jɨsəpɨ e kɨ kare dan njé gangɨ ta je tɨ lə Jɨpɨ je, e dəw kɨ majɨ, e dəw kɨ dana, 51adɨ nḛ je kɨ made je dɔi naa tɨ ə rai kɨn, e ndɨgɨ səde dɔ tɨ al. Jɨsəpɨ e dəw kɨ Arɨmate tɨ, kɨ e ɓe lə Jɨpɨ je. E ɨsɨ ngɨnə ta ko̰ɓe lə Luwə kɨ kadɨ a re. 52Jɨsəpɨ aw rɔ Pɨlatɨ tɨ, dəje nɨn Jəju. 53Be ə, aw rɨsɨ nɨn Jəju dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ, re-n nangɨ, dole kɨ kɨbɨ, ɓa aw ɨle me ɓe nɨn tɨ kɨ rai kadɨ mbal tɨ. E ɓe kɨ dəw ɨlə nɨn tɨ al ɓəy. 54NDɔe tɨ kɨn, e ndɔ kɨ dɨje ɨsɨ ɔsi nja ne je naa tɨ, tadɔ lo ti par ə e ndɔ taa kə̰ə̰. 55Dəne je kɨ ḭ kɨ Jəju Galile tɨ nu, rəi sie, awi naa tɨ kɨ Jɨsəpɨ. Awi go̰i ɓe nɨn kɨ kadɨ ɨləi Jəju tɨ ka kɨn, ə oi kujɨ kɨlə kɨ ɨləi nɨne. 56Go tɨ, təli awi ɓe, ɨndəi dɔ yɨbɨ kagɨ kɨ ətɨ mbi, naa tɨ, mba kɔy rɔ nɨn Jəju tɨ. Nɨngə ndɔ kɔr kə̰ə̰, uwəi kɔ rɔde təkɨ ndu kun əl-n+ .