Search form

Lukɨ 23:2

2Nɨngə lo kɨn tɨ, ɨləi rɔde ɨsɨ ɨndəi ta dɔ Jəju tɨ əi nə: «Dɨngəm kam j-ɨnge ɨsɨ sulə dɨje kadɨ ɓukɨ-de wale. Əl-de kadɨ ugəi la-mbə nje ko̰ kɨ bo Səjar al. Taa a dɔ tɨ no̰o̰ əl ɓəy təkɨ n-e Kɨrɨsɨ, n-e ngar.»