Search form

Lukɨ 23:31

31Kɨn ə dəw ra kagɨ mbəl be nɨngə, kagɨ kɨ tutɨ taa ya̰e a to ban ə?»