Search form

Lukɨ 23:33

Dɨje ɓəi Jəju kagɨ-dəsɨ tɨ

(Mt 27.33-44; Mk 15.22-32; Ja̰ 19.17-24)

33Lokɨ rəi tḛḛi lo tɨ kɨ ɓari-e «Ka dɔ dəw» ɓa, asɨgar je ɓəi Jəju kagɨ-dəsɨ tɨ, loe tɨ no̰o̰, taa ɓəi baw kaya je kɨ joo ka kɨn naa tɨ kɨ Jəju dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ tɔ. Ɓəi kɨ kare dɔ ji ko̰e tɨ, ə ɓəi kɨ nungɨ dɔ ji gəle tɨ tɔ.