Search form

Lukɨ 23:34

34Nɨngə Jəju əl ə nə: «Bai, adɨ mei sɔl dɔde tɨ, tadɔ gəri nḛ kɨ a rai kam al.» No̰o̰ be, asɨgar je tɨgəi kɨr (mbare) dɔ kɨbɨ tɨ lie, ləbi-naa.