Search form

Lukɨ 23:35

35Kosɨ dɨje ai no̰o̰ a go̰i-de, nɨngə njé kun dɔ Jɨpɨ je ɨbəi Jəju kogii əi nə: «Ajɨ dɨje kɨ rangɨ, ən ə, kadɨ ajɨ rɔne e wa adɨ j-o tɔ, təkɨ re e Kɨrɨsɨ lə Luwə kɨ Luwə mbəte .»