Search form

Lukɨ 23:50

Kɨlə Jəju ɓe nɨn tɨ

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Ja̰ 19.38-42)

50Lo kɨn tɨ no̰o̰ be ə, dɨngəm kare kɨ tɔe nə Jɨsəpɨ ḭ no̰o̰ re. Jɨsəpɨ e kɨ kare dan njé gangɨ ta je tɨ lə Jɨpɨ je, e dəw kɨ majɨ, e dəw kɨ dana,