Search form

Lukɨ 23:55

55Dəne je kɨ ḭ kɨ Jəju Galile tɨ nu, rəi sie, awi naa tɨ kɨ Jɨsəpɨ. Awi go̰i ɓe nɨn kɨ kadɨ ɨləi Jəju tɨ ka kɨn, ə oi kujɨ kɨlə kɨ ɨləi nɨne.