Search form

Lukɨ 24

Jəju ḭ lo koy tɨ

(Mt 28.1-8; Mk 16.1-8; Ja̰ 20.1-13)

1NDɔ dɨmasɨ kɨ sḭ ɓatɨ ba ɓa, dəne je awi dɔ ɓadɨ tɨ kɨ yɨbɨ kagɨ kɨ ətɨ mbi kɨ ɨndəi dɔe dana mba kɔy rɔ nɨn Jəju tɨ. 2Lokɨ awi nɨngə, ɨngəi mbal kɨ uti ta ɓadɨ ka kɨn dəw nduguru-e rangɨ. 3Lokɨ uri me ɓadɨ tɨ ɓa, oi nɨn Ɓaɓe Jəju, al. 4Loe tɨ no̰o̰ be, gəri nḛ kɨ kadɨ rai al, nɨngə yə dɨngəm je joo kɨ uləi kɨbɨ kɨ ndo̰y rɔde tɨ, tḛḛi hɔy kɨ rɔde tɨ. 5Ɓəl tɔl-de, adɨ ɨləi dɔde kɨ nangɨ, nə dɨngəm je ka kɨn əli-de əi nə: «Ra ban ə ɨsɨ sangi dəw kɨ ɨsɨ kəm dan njé koy je tɨ ə? 6E goto ne ngata, ḭ taa lo koy tɨ. Nɨngə majɨ kadɨ adi mesi ole dɔ ta tɨ kɨ əl səsi lokɨ e-n Galile tɨ ɓəy kɨn.» 7Əl ə nə: «Sɔbɨ kadɨ dɨje a uləi NGon dəw ji njé ra majal je tɨ kadɨ ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ, ɓa go tɨ, a ḭ taa lo koy tɨ kɨ ndɔ kɨ ko̰ mɨtə go koye tɨ.» 8Lo kɨn tɨ, mede ole dɔ ta tɨ kɨ Jəju əl. 9Be ə, lokɨ təli dɔ ɓadɨ tɨ, rəi ɔri poy nḛ je kɨn njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde kare əi kɨ ndəge je pətɨ adɨ-de oi. 10NJe kɔr poy ne kɨn njé kaw kɨlə je e Mari kɨ Magɨdala nɨm, Jan nɨm, Mari kɨ ko̰ Jakɨ nɨm, kɨ ndəgɨ dəne je kɨ əi səde. 11Nə njé kaw kɨlə je oi ta kɨn tə ta ni adɨ taai ta lə dəne je ka kɨn al. 12Lo kɨn tɨ no̰o̰, Pɨyər ə ḭ kɨ ngɔdɨ, aw ɨlə mbɔne ɓe nɨn tɨ nɨngə, oo ta kɨbɨ je kɨ doləi nɨn par ə a nangɨ. Nḛ kɨn ndɔjɨ Pɨyər ngay, lokɨ ɨsɨ təl kɨ ɓe.

Jəju əi kɨ njé ndo je joo dɔ rəbɨ tɨ kɨ kaw Emawusɨ

(Mk 16.12-13)

13NDɔe tɨ wa ka kɨn, njé ndo je joo ɨsɨ awi ngon ɓe tɨ kare kɨ ɓari-e Emawusɨ, kɨ a asɨ kulə mətər dɔgɨ gɨde kare kɨ ɓe-bo kɨ Jorijaləm. 14NJé ndo je kɨ joo ka kɨn, a əli-naa ta dɔ nḛ je tɨ kɨ ra nḛ kɨn. 15Nɨngə lokɨ a əli-naa ta, a naji-naa tɨ ka kɨn nɨngə, Jəju tḛḛ uwə səde rəbɨ. 16Nə kəmde utɨ dɔe tɨ adɨ gəri-e al. 17Ə Jəju dəjɨ-de ə nə: «E ri ə a naji-naa ta tɨ dɔ rəbɨ tɨ be ə?» Nɨngə təli ai lo ka tɨ, kəmde ɨl kɨrɨri. 18Ɓa kɨ kare dande tɨ kɨ tɔe nə Kɨləwopasɨ əl Jəju ə nə: «Ḭ kɨ kari ba par ə ḭ dəw kɨ ɨsɨ Jorijaləm tɨ ne kɨ kanjɨ kadɨ oo ka nḛ je kɨ rai nḛ me ndɔ je kɨ ne kɨn!» 19Ə təl dəjɨ-de ə nə: «E ri ə ra nḛ ə?» Nɨngə ɨləi-e tɨ əi nə: «Nḛ kɨ ra nḛ ɔjɨ-n dɔ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ, kɨ e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ aw kɨ tɔgɨ ngay. Aw kɨ tɔgɨ me kɨlə rane tɨ nɨm, me ta kəlne tɨ nɨm, no̰ Luwə tɨ kɨ no̰ dɨje me tɨ pətɨ. 20Nə kɨ bo je kɨ dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare tɨ, kɨ nje kun dɔ Jɨpɨ, uwəi-e, ɨləi-e ji dɨje tɨ kadɨ gangi ta koy dɔe tɨ, ə ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. 21Je j-o kadɨ e ə e dəw kɨ kadɨ a taa Isɨrayəl je ɨlə-de taa. Nɨngə me nḛ je tɨ kɨn pətɨ, ɓone ə e ndɔ kɨ ko̰ mɨtə kɨ nḛ je kɨn rai nḛ. 22Nə nḛ kare, dəne je kɨ me ɓutɨ tɨ ləje əli-je nḛ kɨ ndɔjɨ-je ngay. Tḛḛi kɨ sḭ ɓatɨ ba awi dɔ ɓadɨ tɨ, 23nə oi nɨne al, ɓa təli rəi əli-je təkɨ malayka je tḛḛi rɔde tɨ əli-de təkɨ a kɨ dɔne taa. 24Ə madɨje je madɨ awi dɔ ɓadɨ tɨ ɓa, oi nḛ je təkɨ wa kɨ dəne je əlii. Nɨngə e wa taa, dəw oo-e al.» 25Lo kɨn tɨ, Jəju əl-de ə nə: «Səi dɨje kɨ nḛ gər ləsi goto, nga̰ səsi kadɨ adi mesi kalangɨ ba nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ! 26Sɔbɨ kadɨ Kɨrɨsɨ a ɨngə ko̰ be taa kadɨ a ɨngə-n tɔɓa ləne.» 27Be ə, ɔr-n de gɨn makɨtɨbɨ je pətɨ kɨ əl ta kɨ dɔe tɨ, ulə ngɨre dɔ ndu kun tɨ lə Mojɨ tḛḛ dɔ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ pətɨ.

28Lokɨ ɨndəi dɔ ɓe kɨ ɨsɨ awi tɨ ɓasi ɓa, Jəju ra dɔ kəmne tɨ tə nḛ kɨ a aw kɨ kəte be. 29Ə gangi-e əi nə: «Kadɨ ur ngata, adɨ lo dɨbɨ, ə nə ɨsɨ nangɨ rɔjetɨ.» Be ə, tɔ aw səde lo kɨsɨde tɨ. 30Lokɨ ɨsɨ ta nḛ kuso tɨ səde, un mapa, ra oyo Luwə dɔ tɨ, uwə tətɨ naa tɨ, ɓa təl-n adɨ-de. 31Lo kɨn tɨ ngata ə, kəmde tḛḛ adɨ gəri-e təkɨ e Jəju, nə loe tɨ no̰o̰, Jəju tən jɨpɨ adɨ ooi-e al. 32Ə təli ɨsɨ əli-naa əi nə: «Lokɨ ɨsɨ əl-je ta dɔ rəbɨ tɨ, ɨsɨ ɔr-n-je gɨn nḛ je kɨ ndangi me makɨtɨbɨ je kɨn, to tə nḛ kɨ e por ə ɨsɨ o̰ meje tɨ be.»

33Ɓa loe tɨ no̰o̰, ḭḭ taai, təli ɨləi dɔde kaw Jorijaləm gogɨ. Awi ɨngəi njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde kare kɨ ndəge je kɨ gode tɨ kawi-naa ɨsi. 34Ə pətɨ əli njé ndo je kɨ joo ka kɨn əi nə: «E ta kɨ rɔjetɨ kadɨ Ɓaɓe ḭ lo koy tɨ! Tḛḛ ɨngə Sɨmo̰, adɨ Sɨmo̰ oo-e kɨ kəmne!» 35Lo kɨn tɨ, njé ndo je kɨ joo, ɨləi rɔde ɔri-de gɨn nḛ je kɨ ɨngə-de dɔ rəbɨ tɨ, kɨ gər kɨ gəri Jəju lo tətɨ mapa tɨ.

Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je ləne

(Ja̰ 20.19-23)

36Lokɨ ɨsɨ əli-naa ta ba ɓəy nɨngə, Jəju wa tḛḛ hɔy dande tɨ, əl-de ə nə: «Lapɨya e səsi.» 37Lo kɨn tɨ, ɓəl tɔl-de, ndɨlde tḛḛ. Gai kadɨ e ndɨl ə ooi-e. 38Ə Jəju əl-de ə nə: «Ra ban ə ndɨlsi goto je, mesi tɔsɨ je be ə? 39Ɨgo̰i jim je, kɨ njam je kɨn oi, e mi wa. NDɨl aw kɨ dane je, kɨ sɨngəne je təkɨ oi-mi kɨn al.» 40Lo kɨn tɨ, tɔjɨ-de jine je, kɨ njane je adɨ-de oi. 41Rɔnəl dum dɔ njé ndo je, e nḛ kɨ ətɨ-de ɓəl kɨ dum, adɨ lo kadɨ oi tə e nḛ kɨ rɔjetɨ nga̰. Ə Jəju dəjɨ-de ə nə: «Awi kɨ ngon nḛ kuso nḛ a?» 42Ɓa adi-e ngon dam kanjɨ kɨ ndaw. 43Ə Jəju taa, uso ta kəmde tɨ.

44Nɨngə go tɨ, əl-de ə nə: «Ta je kɨ ndɔ kɨ m-əl səsi lokɨ mi-n səsi ɓəy ə to kɨn: NDɔ kɨ m-əl səsi təkɨ, nḛ je pətɨ kɨ ndangi me ndu kun tɨ lə Mojɨ je, kɨ me ta tɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, kɨ me pa kosɨ je tɨ kɨn, sɔbɨ kadɨ a tɔli tade be.» 45Lo kɨn tɨ nga ə, Jəju adɨ-de ku dɔde, kadɨ gəri me makɨtɨbɨ lə Luwə. 46Nɨngə əl-de ə nə: «E ta kɨ ndangi kəte, təkɨ mi Kɨrɨsɨ m-a m-ɨngə ko̰, dɨje a tɔli-mi, ɓa go tɨ, m-a m-ḭ taa dan njé koy je tɨ kɨ ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koym+ . 47Dɨje a ɨləi mbḛ kɨ tɔm, ɨlə ngɨre Jorijaləm tɨ, bɨtɨ kɨ rɔ gɨn dɨje tɨ pətɨ, kadɨ dɨje ɨyə̰i go rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ, kadɨ Luwə ɨyə̰-n go majal je ləde kɔ tɔ. 48Nɨngə səi ə səi njé ma najɨ kɨn. 49Kɨ ɔjɨ dɔm, m-a m-ɨlə kɨ nḛ kɨ Bai un mɨndɨne dɔ tɨ kadɨ n-a n-adɨ səsi kɨn. Nɨngə a ɨsi ɓe-bo tɨ ne bɨtɨ kadɨ tɔgɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ kɨn re dɔsi tɨ ɓəy taa.»

Jəju aw dɔra̰ tɨ

(Mk 16.19-20; Knjk 1.9-14)

50Go tɨ, Jəju aw kɨ njé ndo je ləne ɓasi kadɨ ɓe tɨ kɨ Bətani, ɓa ɔy jine kɨ taa, njangɨ dɔde. 51Lokɨ njangɨ dɔde nɨngə, ɨyə̰-de ə ɔr rɔne kɔ rɔde tɨ, ɓa uni-e awi sie dɔra̰ tɨ. 52Lo kɨn tɨ no̰o̰, njé ndo je ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, ɓa təli gogɨ Jorijaləm tɨ kɨ rɔnəl ngay. 53Dɔ kagɨ lo je pətɨ, əi gɨn kəy tɨ lə Luwə, uləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ.