Search form

Lukɨ 24:19

19Ə təl dəjɨ-de ə nə: «E ri ə ra nḛ ə?» Nɨngə ɨləi-e tɨ əi nə: «Nḛ kɨ ra nḛ ɔjɨ-n dɔ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ, kɨ e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ aw kɨ tɔgɨ ngay. Aw kɨ tɔgɨ me kɨlə rane tɨ nɨm, me ta kəlne tɨ nɨm, no̰ Luwə tɨ kɨ no̰ dɨje me tɨ pətɨ.