Search form

Lukɨ 24:44

44Nɨngə go tɨ, əl-de ə nə: «Ta je kɨ ndɔ kɨ m-əl səsi lokɨ mi-n səsi ɓəy ə to kɨn: NDɔ kɨ m-əl səsi təkɨ, nḛ je pətɨ kɨ ndangi me ndu kun tɨ lə Mojɨ je, kɨ me ta tɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, kɨ me pa kosɨ je tɨ kɨn, sɔbɨ kadɨ a tɔli tade be.»