Search form

Lukɨ 24:49

49Kɨ ɔjɨ dɔm, m-a m-ɨlə kɨ nḛ kɨ Bai un mɨndɨne dɔ tɨ kadɨ n-a n-adɨ səsi kɨn. Nɨngə a ɨsi ɓe-bo tɨ ne bɨtɨ kadɨ tɔgɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ kɨn re dɔsi tɨ ɓəy taa.»