Search form

Lukɨ 24:7

7Əl ə nə: «Sɔbɨ kadɨ dɨje a uləi NGon dəw ji njé ra majal je tɨ kadɨ ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ, ɓa go tɨ, a ḭ taa lo koy tɨ kɨ ndɔ kɨ ko̰ mɨtə go koye tɨ.»