Search form

Lukɨ 3

Ja̰ ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Ja̰ 1.19-28)

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar, kɨ ɓari-e nə Tɨbər o̰ ɓe ɓal dɔgɨ gɨde e mi. Nɨngə Po̰sɨ Pɨlatɨ ə e nje ko̰ɓe dɔnangɨ tɨ kɨ Juda, Erodɨ e ngar dɔnangɨ tɨ kɨ Galile, Pɨlɨpɨ kɨ ngon ko̰ Erodɨ e ngar dɔnangɨ tɨ kɨ Iture kɨ dɔnangɨ kɨ Tɨrakonɨtɨdɨ, nɨngə Lɨsanɨyasɨ e ngar dɔnangɨ tɨ kɨ Abɨlən tɔ. 2An əi kɨ Kayɨpɨ ə əi njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ bo kɨ dɔ kagɨ loe tɨ no̰o̰. Nɨngə, dɔ kagɨ loe tɨ no̰o̰ kɨn, Ja̰ kɨ ngon lə Jakari e dɨlə lo tɨ ə Luwə əl ta. 3Ja̰ aw dɔnangɨ kɨ kadɨ ba Jurdḛ tɨ pətɨ, ɨlə mbḛ ə nə: «Ɨyə̰i go rəbɨ njɨyəsi je kɨ majal kɔ, adɨ rai səsi batəm, mba kadɨ Luwə ɨyə̰-n go majal je ləsi kɔ. 4Ra təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, Ejay, əi nə:

“NDu dəw madɨ ɓa dɨlə lo tɨ ə nə:

Ɨrai go rəbɨ lə Ɓaɓe!

Ɨrai go rəbɨ lie adɨ a njururu.

5Uti bole ɓe je adɨ asɨ naa,

Ɨkəsi dɔ mbal je kɨ dɔ gadi je adɨ asi ta nangɨ bərəre;

Ɨrai rəbɨ je kɨ rugɨ gondi gondi adɨ a njururu;

Ɨrai rəbɨ kɔkɨrɔ je adɨ osɨ naa tɨ lay.

6Lo kɨn tɨ, dɨje pətɨ a gəri kajɨ kɨ Luwə ajɨ-je+ .”»

7Kosɨ dɨje kɨ rəi kadɨ Ja̰ rade batəm, Ja̰ əl-de ə nə: «Səi njé man majal tə li je be kam, na ə əl səsi kadɨ a̰yḭ-naa wongɨ lə Luwə kɨ a re ə? 8Majɨ kadɨ kɨlə rasi tɔjɨ kadɨ səi dɨje kɨ ɨyə̰i pa njɨyəsi je kɨ majal kɔ. Nɨngə oti kadɨ əli mesi tɨ əi nə: “Je ngan ka Abɨrakam.” MBata, Luwə asɨ kadɨ a təl gajɨ mbal je kam ngan ka Abɨrakam tɨ kare. 9Kɨ ɓasɨne kɨn, kɨngə e ɓasi kadɨ tɨgə ngɨrə kagɨ je gangɨ ngata. Kagɨ kɨ ra kɨ andɨ majɨ al ə, a tugəi-e kadɨ ɨləi-e me por tɨ kɔ.»

10Kosɨ dɨje dəji Ja̰ əi nə: «E ri ə kadɨ jɨ ra ə?» 11Ja̰ əl-de ə nə: «Dəw kɨ aw kɨ kɨbɨ joo ə, majɨ kadɨ adɨ kare dəw kɨ aw-n al, nɨngə dəw kɨ aw kɨ nḛ kuso ə, majɨ kadɨ ra-n kɨ e kɨ aw-n al tɔ.»

12NJe taa la-mbə je ka, rəi kadɨ Ja̰ rade batəm tɔ. Nɨngə dəji Ja̰ əi nə: «NJe ndo, e ri ə kadɨ jɨ ra ə?» 13Ja̰ əl-de ə nə: «Ɨtaai la al dɔ e kɨ dəji səsi kadɨ ɨtaai kɨn al.»

14Asɨgar je ka dəji əi nə: «NGa je, e ri ə kadɨ jɨ ra ə?» Ja̰ əl-de ə nə: «Ɨndəi tɔgɨ dɔ dəw tɨ ɨtaai la lie al, ta, ɨtəti ta ngom ɨndəi dɔe tɨ al tɔ. Ai dɔ la nay tɨ ləsi wa kɨn par.»

Ja̰ ɨlə mbḛ dəw kɨ a re goe tɨ

15Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, dɨje ɨsɨ ngɨnəi dəw kɨ a re, adɨ dəji rɔde ta se Ja̰ e Kɨrɨsɨ kɨ Luwə kote al bɨtɨ wa? 16Ə Ja̰ əl dɨje pətɨ ə nə: «Mi, m-ra səsi batəm me man tɨ, nə dəw madɨ a re gom tɨ no̰o̰, a ra səi batəm me NDɨl Luwə tɨ, kɨ me por tɨ. E dəw kɨ tɔge ətɨ ɓəl, ɨtə-m sa̰y, kɨlə sa lie ka m-asɨ tutɨ al. 17Dəw kɨn uwə kee to nḛ jine tɨ kadɨ to-n ka̰ ko kɨ majɨ, ɔy me dam tɨ, ɓa ulə tɨse por. E por kɨ a oy al ratata.»

18Ja̰ adɨ dɨje ta kɔjɨ je kɨ rangɨ ngay, ɨlə-n-de mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ.

19Nḛ kare ɓəy, Ja̰ kɔl kɨ Erodɨ kɨ e nje ko̰ɓe dɔnangɨ tɨ kɨ Galile, mbata taa kɨ taa Erodɨyadɨ kɨ nee ngoko̰e, nɨm taa ra nḛ je kɨ rangɨ kɨ majal ngay tɔ. 20Nə, nḛ je kɨ go tɨ al pətɨ kɨ Erodɨ ra kɨn ka, təl uwə Ja̰ dangay tɨ dɔ tɨ ɓəy.

Jəju ra batəm

(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11)

21Lokɨ dɨje pətɨ rai batəm nɨngə, Jəju ka ra batəm tɔ. Ə Lokɨ ɨsɨ əl ta kɨ Luwə ɓa, ta dɔra̰ tḛḛ. 22NDɨl Luwə, rɨsɨ tə də dum be ɨsɨ dɔe tɨ. Nɨngə, ndu ta madɨ tḛḛ dɔra̰ tɨ, ə nə: «Ḭ NGonm kɨ nje ndɨgɨ ləm, kɨ ḭ nḛ rɔnəl ləm kɨ bo ngay.»

Gɨn ka lə Jəju

(Mt 1.1-17)

23Jəju ulə ngɨrə kɨlə ləne, lokɨ ɓale e kutɨ mɨtə. Kɨ go gər-e tɨ kɨ dɨje gəri, Jəju e ngon lə Jɨsəpɨ, Jɨsəpɨ kɨ ngon lə Əli, 24Nɨngə Əli e ngon lə Mata, Mata e ngon lə Ləbi, Ləbi e ngon lə Məlsi, Məlsi e ngon lə Yanay, Yanay e ngon lə Jɨsəpɨ, 25Jɨsəpɨ e ngon lə Matatɨyasɨ, Matatɨyasɨ e ngon lə Amosɨ, Amosɨ e ngon lə Nawɨm, Nawɨm e ngon lə Əsɨli, Əsɨli e ngon lə Nagay, 26Nagay e ngon lə Matɨ, Matɨ e ngon lə Matatɨyasɨ, Matatɨyasɨ e ngon lə Səməyɨn, Səməyɨn e ngon lə Yosəkɨ, Yosəkɨ e ngon lə Yoda, 27Yoda e ngon lə Yowana, Yowana e ngon lə Rəsa, Rəsa e ngon lə Jorobabəl, Jorobabəl e ngon lə Salatɨyəl, Salatɨyəl e ngon lə Nəri, 28Nəri e ngon lə Məlki, Məlki e ngon lə Adi, Adi e ngon lə Kosam, Kosam e ngon lə Elmadam, Elmadam e ngon lə Ər, 29Ər e ngon lə Jəju, Jəju e ngon lə Eliyəjar, Elɨyəjar e ngon lə Yorɨm, Yorɨm e ngon lə Mata, Mata e ngon lə Ləbi, 30Ləbi e ngon lə Sɨməyo̰, Sɨməyo̰ e ngon lə Juda, Juda e ngon lə Jɨsəpɨ, Jɨsəpɨ e ngon lə Yonam, Yonam e ngon lə Eliyakɨm, 31Eliyakɨm e ngon lə Mələya, Mələya e ngon lə Məna, Məna e ngon lə Matata, Matata e ngon lə Nata̰, Nata̰ e ngon lə Dabɨdɨ, 32Dabɨdɨ e ngon lə Jəse, Jəse e ngon lə Obədɨ, Obədɨ e ngon lə Bowajɨ, Bowajɨ e ngon lə Sala, Sala e ngon lə Naso̰, 33Naso̰ e ngon lə Amɨnadabɨ, Amɨnadabɨ e ngon lə Adɨmɨn, Adɨmɨn e ngon lə Arni, Arni e ngon lə Əsɨrom, Əsɨrom e ngon lə Pərəsɨ, Pərəsɨ e ngon lə Juda, 34Juda e ngon lə Jakobɨ, Jakobɨ e ngon lə Isakɨ, Isakɨ e ngon lə Abɨrakam, Abɨrakam e ngon lə Təra, Təra e ngon lə Nawor, 35Nawor e ngon lə Sərugɨ, Sərugɨ e ngon lə Rəwu, Rəwu e ngon lə Peləgɨ, Peləgɨ e ngon lə Ebər, Ebər e ngon lə Səla, 36Səla e ngon lə Kaynam, Kaynam e ngon lə Arpasadɨ, Arpasadɨ e ngon lə Səm, Səm e ngon lə Nuwe, Nuwe e ngon lə Ləməkɨ, 37Ləməkɨ e ngon lə Matusaləm, Matusaləm e ngon lə Ənɔkɨ, Ənɔkɨ e ngon lə Yərədɨ, Yərədɨ e ngon lə Malələl, Malələl e ngon lə Kaynam, 38Kaynam e ngon lə Ənosɨ, Ənosɨ e ngon lə Sətɨ, Sətɨ kɨ ngon lə Adam, Adam kɨ ngon lə Luwə.