Search form

Lukɨ 3:16

16Ə Ja̰ əl dɨje pətɨ ə nə: «Mi, m-ra səsi batəm me man tɨ, nə dəw madɨ a re gom tɨ no̰o̰, a ra səi batəm me NDɨl Luwə tɨ, kɨ me por tɨ. E dəw kɨ tɔge ətɨ ɓəl, ɨtə-m sa̰y, kɨlə sa lie ka m-asɨ tutɨ al.