Search form

Lukɨ 3:2

2An əi kɨ Kayɨpɨ ə əi njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ bo kɨ dɔ kagɨ loe tɨ no̰o̰. Nɨngə, dɔ kagɨ loe tɨ no̰o̰ kɨn, Ja̰ kɨ ngon lə Jakari e dɨlə lo tɨ ə Luwə əl ta.