Search form

Lukɨ 3:23

Gɨn ka lə Jəju

(Mt 1.1-17)

23Jəju ulə ngɨrə kɨlə ləne, lokɨ ɓale e kutɨ mɨtə. Kɨ go gər-e tɨ kɨ dɨje gəri, Jəju e ngon lə Jɨsəpɨ, Jɨsəpɨ kɨ ngon lə Əli,