Search form

Lukɨ 3:3

3Ja̰ aw dɔnangɨ kɨ kadɨ ba Jurdḛ tɨ pətɨ, ɨlə mbḛ ə nə: «Ɨyə̰i go rəbɨ njɨyəsi je kɨ majal kɔ, adɨ rai səsi batəm, mba kadɨ Luwə ɨyə̰-n go majal je ləsi kɔ.