Search form

Lukɨ 3:4

4Ra təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, Ejay, əi nə:

“NDu dəw madɨ ɓa dɨlə lo tɨ ə nə:

Ɨrai go rəbɨ lə Ɓaɓe!

Ɨrai go rəbɨ lie adɨ a njururu.