Search form

Lukɨ 4:1

Su na Jəju

(Mt 4.1-11; Mk 1.12-13)

1Go NDɨl Luwə tɨ kɨ rosɨ Jəju, Jəju təl ta ba Jurdḛ tɨ re. Təl re nɨngə, NDɨl Luwə ɔr no̰e aw sie dɨlə lo tɨ.