Search form

Lukɨ 4:14

Jəju ɨlə ngɨrə kɨlə Galile tɨ

(Mt 4.12-17; Mk 1.14-15)

14Lo kɨn tɨ, Jəju təl re Galile kɨ tɔgɨ kɨ ḭ rɔ NDɨl Luwə tɨ. Tɔ Jəju ɓa kɨ dɔ lo je kɨ no̰o̰ pətɨ.