Search form

Lukɨ 4:16

Dɨje kɨ Najarətɨ tɨ mbati tai nḛ ndo lə Jəju

(Mt 13.54-58; Mk 6.1-6)

16Jəju aw tḛḛ Najarətɨ tɨ, kɨ e ɓe kɨ tɔgɨ tɨ. Təkɨ ɨsɨ ra-n kəte kəte, lokɨ ndɔ taa kə̰ə̰ asɨ nɨngə, Jəju aw kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. Jəju ḭ taa kadɨ n-tɨdə makɨtɨbɨ.