Search form

Lukɨ 4:18

18«NDɨl lə Ɓaɓe e dɔm tɨ,

Ɓaɓe kɔtɨ-m kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ njé ndoo je.

Ɓaɓe ulə-m kadɨ m-əl dangay je ta tḛḛde kəy dangay tɨ,

Kadɨ m-əl njé kəm tɔ je təkɨ, kəmde a oo lo.

Kadɨ m-taa njé kɨ dɨje ɨsɨ ɨndəi kəmde ndoo m-ɨlə-de taa.