Search form

Lukɨ 4:23

23Be ə Jəju əl-de ə nə: «M-gər kadɨ a əli mi kujɨ ta kɨ ə nə: “Ḭ nje ra dɨje mo̰y, ajɨ rɔi ḭ wa,” kɨn. A əli mi əi nə: “J-o poy nḛ je pətɨ kɨ ɨra Kapərnayɨm tɨ kɨn, ə ɨra ɓe kɨ ɨtɔgɨ tɨ ne be tɔ adɨ j-o.”»