Search form

Lukɨ 4:26

26dəw kare dande tɨ kɨ Luwə ulə Eli rɔe tɨ goto. E nje ngaw koy kɨ Sarəpɨta tɨ, dɔnangɨ kɨ Sɨdo̰ tɨ yo ə Luwə ulə Eli kɨ rɔe tɨ .