Search form

Lukɨ 4:38

Jəju adɨ rɔ nga njé mo̰y je ngay

(Mt 8.14-17; Mk 1.29-34)

38Lokɨ Jəju ḭ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, aw me kəy tɨ lə Sɨmo̰. Məm Sɨmo̰ kɨ dəne, mo̰y rae, rɔe tɨngə ngay. Be ə, əli Jəju kadɨ ra nḛ madɨ mbata tɨ lie.