Search form

Lukɨ 4:6

6Lokɨ ɔje nɨngə, təl əl-e ə nə: «M-a m-adi tɔgɨ dɔ ko̰ɓe je tɨ kɨn kɨ nḛ kɨngə je kɨ me tɨ pətɨ. Tadɔ e nḛ kɨ adi mi me jim tɨ, nɨngə dəw kɨ mem ndɨgɨ ə m-ade.