Search form

Lukɨ 5

Dɨje kɨ dɔsa̰y kɨ Jəju ɓar-de

(Mt 4.18-22; Mk 1.16-20; Ja̰ 21.1-11)

1NDɔ kare, Jəju e ɓasi kadɨ ba bo tɨ kɨ Gənəjarətɨ tɨ. Kosɨ dɨje uwəi-naa gəi gɨde mba kadɨ n-ooi ta lə Luwə. 2Lo kɨn tɨ, Jəju oo to je joo kɨ ɨsi ngangɨ ba tɨ. Əi to je kɨ njé ndo je kɨ me tɨ ɨndəi-de ə awi a togi bandɨ je ləde. 3Jəju al me to tɨ kɨ kare kɨ e ya̰ Sɨmo̰, nɨngə əl Sɨmo̰ ade ɨyə̰ ngangɨ ba ə aw kɨ dana ndə̰y. Go tɨ, Jəju ɨsɨ nangɨ me to tɨ ndo nḛ kosɨ dɨje. 4Lokɨ əl ta oy nɨngə, əl Sɨmo̰ ə nə: «Aw kɨ dana lokɨ man utɨ, ə ɨləi bandɨ je ləsi ɨndo̰i kanjɨ je.» 5Sɨmo̰ təl əl-e ə nə: «Ɓaɓe, j-ɨlə bandɨ ndɔ bɨtɨ lo ti, nə kanjɨ kare ka j-ɨngə al. Nə təkɨ e ḭ ə ɨdəjɨ-m, m-a m-ɨlə bandɨ təkɨ əl-m.» 6Lokɨ ɨləi bandɨ je ləde, ɔyi kanjɨ kɔy kɨ to ɓəl, adɨ bandɨ je ləde ka ge gangɨ. 7Lo kɨn tɨ, dəji madɨde je kɨ əi me to tɨ kɨ nungɨ kadɨ rəi rai səde. Madɨde je rəi, adɨ ɔyi kanjɨ ka kɨn rosɨ to je kɨ joo. Kanjɨ rosɨ to je adɨ to je awi tə ndui man. 8Lokɨ Sɨmo̰ oo nḛ kɨn, osɨ, ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰ Jəju tɨ əl-e ə nə: «Ɓaɓe, ɔsɨ rɔi ngərəngɨ rɔm tɨ, tadɔ mi nje ra majal.» 9Sɨmo̰ kɨ made je kɨ əi sie, ɓəl rade ɔjɨ go kanjɨ kɨ ɔyi me bandɨ tɨ to ɓəl ngay. 10Jakɨ kɨ Ja̰ kɨ nga lə Jəbəde kɨ əi kɨ Sɨmo̰ ka ɓəl rade tɔ. Ə Jəju əl Sɨmo̰ ə nə: «Adɨ ɓəl rai al, kaw kɨ kəte no̰, e dɨje ngata ə a ɨsa-de.» 11Lo kɨn tɨ, təli rəi kɨ to je ngangɨ ba tɨ, nɨngə ɨyə̰i nḛ je pətɨ ə uni go Jəju tə njé ndo je lie.

Jəju nga nje banjɨ kare

(Mt 8.1-4; Mk 1.40-45)

12NDɔ kɨ rangɨ, Jəju e me ɓe-bo tɨ kare, nɨngə dɨngəm kare kɨ banjɨ rae tḛḛ no̰o̰ re. Lokɨ oo Jəju nɨngə, osɨ kɨ ta kəmne nangɨ no̰e tɨ, no̰ kɨ dɔe tɨ ə nə: «Ɓaɓe, re ɨndɨgɨ ə a adɨ banjɨ ləm ur, kadɨ rɔm ay njay.» 13Jəju ulə jine ɔde-n nɨngə əl-e ə nə: «M-ndɨgɨ, ə kadɨ banjɨ ləi ur, adɨ rɔi ay njay.» Ɓa ta naa tɨ no̰o̰ par ə banjɨ ur, adɨ rɔe ay njay. 14Go tɨ, Jəju ade ndune kadɨ əl tae dəw madɨ al, nɨngə əl-e ə nə: «NJe kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare yo ə aw ɔje rɔi, nɨngə adɨ kadɨ-kare təkɨ ndu kun tɨ lə Mojɨ dəjɨ-n+ . Ɨra be mba kadɨ gəri təkɨ banjɨ ləi ur adɨ ɨngə rɔ nga.»+ 15Tɔ ɓa lə Jəju sane kɨ lo lo adɨ dɨje rəi kosɨ kosɨ mba kadɨ n-ooi ta lie je kadɨ ajɨ-n-de dɔ mo̰y je tɨ ləde je. 16Nə Jəju ɔr rɔne aw lo je tɨ kɨ to dɨlə mba kəl ta kɨ Luwə.

Jəju nga dəw kɨ nje rɔ koy njururu

(Mt 9.1-8; Mk 2.1-12)

17NDɔ kare Jəju ɨsɨ ndo nḛ dɨje nɨngə, Parɨsɨ je kɨ nje ndo ndu kun je ɨsi dan dɨje tɨ no̰o̰ tɔ. Dɨje ḭḭ kɨ ngan ɓe je pətɨ kɨ dɔnangɨ Galile tɨ, kɨ dɔnangɨ Jude, kɨ ɓe-bo Jorijaləm. Ɓaɓe ɔjɨ tɔgɨne me kajɨ njé mo̰y je tɨ. 18Lo kɨn tɨ, dɨje madɨ oti dəw kare kɨ rɔe oy njururu, me nḛ kotɨ njé mo̰y je tɨ, rəi sie rɔ Jəju tɨ. Sangi rəbɨ kadɨ n-awi sie kəy n-ɨləi-e no̰ Jəju tɨ. 19Nə gəri rəbɨ kɨ kadɨ awi sie al, tadɔ dɨje əi ngay. Be ə, ali taa, rai bole dɔ kəy tɨ nɨngə, uləi nje mo̰y kɨ nḛ kotɨ njé mo̰y je, ɨləi-e dan kosɨ dɨje tɨ no̰ Jəju tɨ. 20Lokɨ Jəju oo kadɨ-me ləde nɨngə, əl dɨngəm ə nə: «Majal je ləi e kɨ kɨyə̰ go kɔ.» 21NJe ndo ndu kun je lə Luwə kɨ Parɨsɨ je ɨləi rɔde məri ta nɨngə əli əi nə: «Dəwe kam e na ə əl ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ be ə? Luwə kɨ karne ba par ə asɨ kɨyə̰ go majal je lə dɨje kɔ, dəw kɨ rangɨ goto.» 22Jəju gər mər ta je ləde kɨ mede tɨ adɨ əl-de ə nə: «Ra ban ə ɨsɨ ɨməri ta je mesi tɨ ə? 23Kəl dəw kə nə: “Majal je ləi e kɨ kɨyə̰ go kɔ” ɓa nga̰ ngay al ə se, kəl-e kə nə: “Ḭ taa ə ɨnjɨyə” ɓa nga̰ ngay al ə? 24Re e be ɓa, m-a m-ɔjɨ səi təkɨ mi NGon Dəw, m-aw kɨ tɔgɨ dɔnangɨ tɨ ne, mba kadɨ m-ɨyə̰-n go majal je lə dɨje kɔ.» Nɨngə, Jəju əl nje rɔ koy njururu ə nə: «Ḭ taa, un tuwə ləi, ə aw ɓe.» 25Ɓa ta naa tɨ no̰o̰, dɨngəm ka kɨn ḭ ta kəm dɨje tɨ pətɨ, un tɨrə kɨ kəte to tɨ, ə tḛḛ aw ɓe kɨ kulə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ tane tɨ. 26Dɨje pətɨ, nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl adɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ. Ɓəl rosɨ mede adɨ əli əi nə: «J-o nḛ kɨ mba ɓone.»

Jəju ɓar Ləbi

(Mt 9.9-13; Mk 2.13-17)

27Go tɨ, Jəju tḛḛ nɨngə yə oo dəw kare kɨ nje taa la-mbə kadɨ njé ko̰ɓe je kɨ ɓari-e nə Ləbi, ɨsɨ me kəy taa la-mbə tɨ. Lokɨ oo Ləbi nɨngə əl-e ə nə: «Un gom.» 28Nɨngə Ləbi ɨyə̰ nḛ je pətɨ, ə ḭ taa un go Jəju.

29Go tɨ, Ləbi ra nḛ kuso kɨ bo ngay me kəy tɨ ləne, ɓar-n Jəju. Lo nḛ kuso tɨ kɨn, njé taa la-mbə je, kɨ ndəgɨ dɨje kɨ rangɨ əi səde tɨtɨ no̰o̰. 30Parɨsɨ je kɨ njé ndo ndu kun je ɓai ta, əli njé ndo je lie əi nə: «Ra ban ə ɨsɨ usoi nḛ je, a̰yḭ-naa je kɨ njé taa la-mbə je, kɨ njé ra majal je ə?» 31Jəju un ta əl-de ə nə: «E dɨje kɨ njé mo̰y je ə a sangi dəw kɨ nje ra mo̰y, ɓɨ e njé rɔ nga je ə a sangi dəw kɨ nje ra mo̰y, al. 32Nɨngə, m-re mba ɓa dɨje kɨ dana al, nə m-re mba ɓa dɨje kɨ njé ra majal je yo mba kadɨ ɨyə̰i kɨlə rade je kɨ majal.»

Jəju əl ta kɨ dɔ kɔgɨ rɔ nḛ kuso tɨ

(Mt 9.14-15; Mk 2.18-20)

33NJé kɨ madɨ je əli Jəju əi nə: «Taa taa, njé ndo je lə Ja̰ Batɨsɨ əi kɨ njé ndo je lə Parɨsɨ je ɨsɨ ɨyə̰i ta nḛ kuso, taa ɨsɨ əli ta kɨ Luwə tɔ, ə nje kɨ ya̰i je, ɨsɨ usoi nḛ je, a̰yḭ-naa man je.» 34Ə Jəju əl-de ə nə: «A asi kadɨ ɔgi dɨje kɨ ɓari-de lo nḛ kuso taa-naa tɨ kuso nḛ a? Dɔ kagɨ lo kɨ nje taa dəne ɨsɨ-n səde naa tɨ kɨn, a asi kɔgɨ-de kuso nḛ al.» 35NDɔ je a rəi no̰o̰ kadɨ a uni-e tade tɨ nɨngə tə, a ɨyə̰i ta nḛ kuso.

Nḛ ndo lə Jəju aw naa tɨ kɨ kɔkɨ nḛ ndo lə Parɨsɨ je al

(Mt 9.16-17; Mk 2.21-22)

36Jəju əl-de kujɨ ta kare ə nə: «Dəw a gangɨ ta kɨbɨ kɨ sɨgɨ kadɨ ɨlə-n kəm e kɨ kɔke al. Re e be ə, kɨbɨ kɨ sɨgɨ e kɨ gangɨ kɔ, nɨngə ta kɨbɨ kɨ sɨgɨ ka kɨn uwəi naa kɨ kɨ kɔke al ɓəy tɔ, adɨ joo pu təl nḛ kɨ tujɨ. 37Taa, dəw a un kasɨ kandɨ ndu kɨ ḭ al ɓəy utɨ me mbu nda je tɨ kɨ kɔke al. Re e be nɨngə, lokɨ kasɨ a ḭ ɓa mbu nda je a ndui, kadɨ kasɨ lo kɔ. Nɨngə mbu nda je təli nḛ kɨ tujɨ kɔ. 38Be ə, re kasɨ kandɨ ndu ḭ al ɓəy ɓa, majɨ kadɨ mbu nda je əi kɨ sɨgɨ taa. 39Lokɨ dəw a̰y kasɨ kandɨ ndu kɨ ḭ nɨngə, a ge e kɨ ḭ al ɓəy al ngata. Tadɔ dɨje əli əi nə: “Kasɨ kɨ ḭ ə majɨ.”»