Search form

Lukɨ 5:12

Jəju nga nje banjɨ kare

(Mt 8.1-4; Mk 1.40-45)

12NDɔ kɨ rangɨ, Jəju e me ɓe-bo tɨ kare, nɨngə dɨngəm kare kɨ banjɨ rae tḛḛ no̰o̰ re. Lokɨ oo Jəju nɨngə, osɨ kɨ ta kəmne nangɨ no̰e tɨ, no̰ kɨ dɔe tɨ ə nə: «Ɓaɓe, re ɨndɨgɨ ə a adɨ banjɨ ləm ur, kadɨ rɔm ay njay.»