Search form

Lukɨ 5:14

14Go tɨ, Jəju ade ndune kadɨ əl tae dəw madɨ al, nɨngə əl-e ə nə: «NJe kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare yo ə aw ɔje rɔi, nɨngə adɨ kadɨ-kare təkɨ ndu kun tɨ lə Mojɨ dəjɨ-n . Ɨra be mba kadɨ gəri təkɨ banjɨ ləi ur adɨ ɨngə rɔ nga.»