Search form

Lukɨ 5:19

19Nə gəri rəbɨ kɨ kadɨ awi sie al, tadɔ dɨje əi ngay. Be ə, ali taa, rai bole dɔ kəy tɨ nɨngə, uləi nje mo̰y kɨ nḛ kotɨ njé mo̰y je, ɨləi-e dan kosɨ dɨje tɨ no̰ Jəju tɨ.