Search form

Lukɨ 5:21

21NJe ndo ndu kun je lə Luwə kɨ Parɨsɨ je ɨləi rɔde məri ta nɨngə əli əi nə: «Dəwe kam e na ə əl ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ be ə? Luwə kɨ karne ba par ə asɨ kɨyə̰ go majal je lə dɨje kɔ, dəw kɨ rangɨ goto.»