Search form

Lukɨ 5:27

Jəju ɓar Ləbi

(Mt 9.9-13; Mk 2.13-17)

27Go tɨ, Jəju tḛḛ nɨngə yə oo dəw kare kɨ nje taa la-mbə kadɨ njé ko̰ɓe je kɨ ɓari-e nə Ləbi, ɨsɨ me kəy taa la-mbə tɨ. Lokɨ oo Ləbi nɨngə əl-e ə nə: «Un gom.»