Search form

Lukɨ 5:29

29Go tɨ, Ləbi ra nḛ kuso kɨ bo ngay me kəy tɨ ləne, ɓar-n Jəju. Lo nḛ kuso tɨ kɨn, njé taa la-mbə je, kɨ ndəgɨ dɨje kɨ rangɨ əi səde tɨtɨ no̰o̰.