Search form

Lukɨ 5:34

34Ə Jəju əl-de ə nə: «A asi kadɨ ɔgi dɨje kɨ ɓari-de lo nḛ kuso taa-naa tɨ kuso nḛ a? Dɔ kagɨ lo kɨ nje taa dəne ɨsɨ-n səde naa tɨ kɨn, a asi kɔgɨ-de kuso nḛ al.»