Search form

Lukɨ 5:36

Nḛ ndo lə Jəju aw naa tɨ kɨ kɔkɨ nḛ ndo lə Parɨsɨ je al

(Mt 9.16-17; Mk 2.21-22)

36Jəju əl-de kujɨ ta kare ə nə: «Dəw a gangɨ ta kɨbɨ kɨ sɨgɨ kadɨ ɨlə-n kəm e kɨ kɔke al. Re e be ə, kɨbɨ kɨ sɨgɨ e kɨ gangɨ kɔ, nɨngə ta kɨbɨ kɨ sɨgɨ ka kɨn uwəi naa kɨ kɨ kɔke al ɓəy tɔ, adɨ joo pu təl nḛ kɨ tujɨ.