Search form

Lukɨ 6:1

Ta lə Jəju dɔ ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ

(Mt 12.1-8; Mk 2.23-28)

1NDɔ kare, Jəju ɨndə də me ndɔr gəme je tɨ. E ndɔ taa kə̰ə̰ lə Jɨpɨ je. Nɨngə, njé ndo je lie kɨ əi sie, gangi dɔ ko je jide tɨ, təmi usoi.